Thứ Sáu, 16 tháng 10, 2015

Đổ Mồ Hôi / Hôi Miệng

On Aug 10, 2015, at 3:19 PM, Ha Phan  wrote:
 Kinh thua thay,
 Lúc trước con co hoi thay đễ giúp người bạn lở bị mỗ ở cỗ chỉ vì đau vai va tay, cho thêm miếng sắt vô  nên bay giờ còn đau nhức thêm.  Con khuyến lo vô ích và con từ từ bấm huyệt cho vai, tay, đau gối, rồi cô còn bị té gần dứt Achilles tendon, sắp đi mỗ chân.  Con lam như thầy day và cô nay thật có chí mỗi ngay làm 3 lần không thiếu một ngày, mặc dầu đang lái xe củng ngừng lại đễ xoa tại con nói chờ tới tối thì tất cã đều rối.  Vì hết đau nên cô ta tập thể thao đuợc va mất 13 lbs trong 1 thang.  Con chỉ thêm cô cách thỡ.  Cô lai xe từ Arizona xuống San Diego trong một tuần ăn chai với con và chửa đuợc bệnh tiểu đêm.  Con nói dung cam ơn con mà mang ơn thay.  Co ta mang ơn thay va se giúp gia dinh và bạn bè, mong không phai mỗ chưn tai hết đau, chắc đang lành.  

Mong Thầy giúp để tránh mổ


On Jul 12, 2015, at 1:58 PM, Ha Phan wrote:

Kinh Thưa Thầy,

Con từ San Diego mới học khoa rồi với thầy
Con dang giúp một người con gặp, 40 tuổi.  Co ta mổ 3 thang nay nơi cổ dể splice c4 và c5, bây giờ nhức Đầu, vai, tay và đầu gối.  Con chỉ những  gì học của thầy thì bớt nhiều, trừ vai đau trỡ lai.  Con nghi tai lam nhiều quá hã thầy hoặc bi scar tisue sau khi mỗ.