Thứ Tư, 28 tháng 12, 2016

DVD 18 - Cứng gáy, vôi sống cổ, vẹo cổ, tam tích, áp huyết, mỡ cao, nhức đầu