Thứ Hai, 8 tháng 5, 2017

Đầu Gối Sưng

Kính thưa: Thầy Lý Phước Lộc và Huynh Trưởng Trí Đức Hồ Vinh.
Con tên: Trần Quốc Kiệt. 35 tuổi. Cử nhân cơ khí. Quê ở Đức Bình Tánh Linh Bình Thuận. Con xin báo cáo về sự Hiệu Quả của xoa Sinh Huyệt.