Thứ Bảy, 13 tháng 1, 2018

Thầy Lý Phước Lộc tại Đạo tràng Liên Hoa VA

16-12-2017 - Thầy Lý Phước Lộc tại Đạo tràng Liên Hoa VA

https://youtu.be/8sRe2uEU4ik

17-12-2017 - Thầy Lý Phước Lộc tại Đạo tràng Liên Hoa VA 

https://youtu.be/O0eQgR09O0Q

18-12-2017 - Thầy Lý Phước Lộc tại Đạo tràng Liên Hoa VA 

https://youtu.be/5I4ajwLmvF0