VideosXin lưu ý:   

Bấm hình   ở góc bên tay trái phía trên khung video để xem danh sách videos của Thầy.
Health Promoting Exercises


Knee-Slapping Exercise 

Arm-Swinging Exercise

Turtle-Snake Exercise
https://youtu.be/caRoN9IDk4k


Bài Tập Vận Động Dưỡng Sinh


http://vndongunglieuphap.com/videos2.html

https://www.youtube.com/watch?v=B5im7rZZQP8&list=PLG3AAw0_qWXoGK3b3ECm7zPW9zbXtItMB


VIDEOS 

http://vndongunglieuphap.com/videos-dvd.html

https://www.youtube.com/watch?list=PLG3AAw0_qWXrh6Zo-HZrcHQTMILhpYKVD&v=ALRFKFrTzdg


VIDEOS THEO ĐỀ MỤC

http://vndongunglieuphap.com/videos.html

https://www.youtube.com/user/khicongydaovn/playlists?view=50&sort=dd&shelf_id=11


A. LÝ THUYẾT

http://vndongunglieuphap.com/videos3.html

https://www.youtube.com/playlist?
list=PLG3AAw0_qWXqf8YZo-IiqL9sxVYIYEiKVB. PHÒNG BỆNH

http://vndongunglieuphap.com/videos-phongbenh.html

https://www.youtube.com/playlist?list=PLG3AAw0_qWXqpQYS124Cci1x8zHxJsFhO


C. CẤP CỨU


http://vndongunglieuphap.com/videos-capcuu.html

https://www.youtube.com/playlist?list=PLG3AAw0_qWXpG26uotHXhWFRwTt58n9DJ


D. ĐẦU, MẶT, CỔ / GÁY

http://vndongunglieuphap.com/videos-daumat.html

https://www.youtube.com/playlist?list=PLG3AAw0_qWXrgAiONpEiefSptg3GszbPG


E. TAI MŨI HỌNG

http://vndongunglieuphap.com/videos-taimuihong.html

https://www.youtube.com/playlist?list=PLG3AAw0_qWXrj9nzkIfaNmkJvvPDVvJZT


F. MẮT

http://vndongunglieuphap.com/videos-mat.html

https://www.youtube.com/playlist?list=PLG3AAw0_qWXobOMOHUoKiYndzrp7UpU6hG. LƯNG

http://vndongunglieuphap.com/videos-lung.html

https://www.youtube.com/playlist?
list=PLG3AAw0_qWXooPk-9LETLF30sMgsjlP9p
H. BỤNG

http://vndongunglieuphap.com/videos-bung.html

ttps://www.youtube.com/playlist?list=PLG3AAw0_qWXrEbTJ7Xgo8cGm6OTA9JONJI. TAY VAI

http://vndongunglieuphap.com/videos-tayvai.html

https://www.youtube.com/playlist?list=PLG3AAw0_qWXoguFw96BLx5y9WNANFAHa4


J. CHÂN GỐI MÔNG ĐÙI

http://vndongunglieuphap.com/videos-changoi.html

https://www.youtube.com/playlist?
list=PLG3AAw0_qWXoZS1aVmoEeJt-axyBqHCmh
K. HÔ HẤP

http://vndongunglieuphap.com/videos-hohap.html

https://www.youtube.com/playlist?list=PLG3AAw0_qWXovakIAOTJcm7P_WQM88BG4 L. TIM MẠCH

http://vndongunglieuphap.com/videos-timmach.html

https://www.youtube.com/playlist?
list=PLG3AAw0_qWXr3srgQ992R-EpMLKSJ9Z6m
M. GAN THẬN

http://vndongunglieuphap.com/videos-ganthan.html

https://www.youtube.com/playlist?list=PLG3AAw0_qWXoTiVHptIFYKjdU62PollM7N. PHỤ NỮ

http://vndongunglieuphap.com/videos-phunu.html


https://www.youtube.com/playlist?list=PLG3AAw0_qWXpJ3ddc83Y3geqOVbFJckw7


O. ĐẶC BIỆT

http://vndongunglieuphap.com/videos-dacbiet.html

https://www.youtube.com/playlist?
list=PLG3AAw0_qWXoRRhPCXelXqfJ1rECy8dh8


P. THÔNG THƯỜNG

http://vndongunglieuphap.com/videos-benhthongthuong.html

https://www.youtube.com/playlist?
list=PLG3AAw0_qWXoRRhPCXelXqfJ1rECy8dh8


Q. LIỆT / TAI BIẾN

http://vndongunglieuphap.com/videos-liet.html

https://www.youtube.com/playlist?list=PLG3AAw0_qWXpSJpeeHOlArFSjcSAVDch9


R. BÀI THUỐC

http://vndongunglieuphap.com/videos-baithuoc.html

https://www.youtube.com/playlist?list=PLG3AAw0_qWXrUmY8m2QMxON5kHAyLY39x