Chủ Nhật, 17 tháng 3, 2019

Lịch VNDULP Năm 2019

Tháng 05 /2019
                   
-1/    Từ  :  01/ 05  -   15/05   : GERMANY  & DH AACHEN
        
Khóa Aachen: 04/05 - 05/05
         * Liên Lạc Tiên & Lan 0049(0) 172 888 3453
           
 vtien@gmx.de

        Khóa Muenster: 09/05 - 12/05 (chỉ nhận 50 học viên tối đa)
         * Liên Lạc Tạ minh Thông 0049(0) 1639 17 18 19
           
 taminhthong@online.de

-2/    Từ  :  20/05  -  25/05       Thiền Viện Linh Sơn  Montréal CA
         * Liên lạc  Hằng Lý         ( 514 ) 723- 4841


Tháng 06 / 2019
         Từ   28 /06 - 30/06        Tu Viện  Hương Thiền  Virginia
         *  Liên lạc    Cô Hiệp      (  703 ) 638 - 0018


Tháng 07  & 08 / 2019   
         
          Úc Châu : 27/07/19 - 11/08/19


         1/ Lớp Sydney  từ   27/07/19   -  30/07/19 
             DC :  41 Marion St  Bankstown   NSW 2200
                 * L/ L   Trang Thanh   Phone : 0402878729
                             Email : n_trangthanh@yahoo.com.au

         2/  Lớp  Canberra  từ  : 03 /08/19  -  06/08/19

              DC  :  Tu Viện  Vạn Hạnh 32  Archbald St Lyneham ACT 2602
                  *  L/L    Diệu Hồng      Phone  : 0401036939
                              Email ttdhsna@iinet.net.au

         3/  Lớp  Melbourne  từ  : 08/08/19  -  11/08/19 

              DC  :  Đền thờ Quốc Tổ  Cộng Đồng người Việt Melbourne
                       90 Knight Ave. Sunshine North

                   *   L /L  Hào Nguyen    Phone : 0423771811
                               Chị Đào           Phone : 0470566794
                               Email  haomaster123@gmail.com


         4/  Từ  22/08/19   -  26/08/19 
              DC :   Chùa   Phật Tích Vạn Hạnh
                        4229 Forestville Rd, Raleigh NC 27616-9620
                   *   L/ L   Anh Bảo ( 919 )649-8056   
     
              
Tháng  09/2019 

-1/   Từ   21 /09 - 23/09         Như Lai Thiền Đường  Lancaster PA

-2 /  Từ   28/09 -  30/09         Chùa Từ Ân   Silver spring
       * LL  Quãng Viên hoặc Cô Hiệp


Tháng 10 / 2019                        

       Từ  11/ 10 -13/10 /2019  Chùa Linh Phong Thụy Sĩ  & Châu Âu
       Từ  18/ 10 -20/10/ 2019  Mode Center Dreieich 
     
       (bấm 
Thông Báo để xem chi tiết)