Thứ Ba, 6 tháng 6, 2017

Thư từ Chiêm Chúc My

Kính gửi Thầy Lộc
Thưa Thầy ! Con tên là Chiêm Chúc My , hiện đang làm việc ở trường Việt Úc , quận 7  tp HCM .
Con viết thư này vì sự cảm kích quá lớn của con đối với trí huệ, tâm từ bi rộng lớn  của  1 người Thầy mà con chưa từng gặp mặt .