Thứ Tư, 23 tháng 9, 2015

Cám Ơn Thầy Lọc Rất Nhiều Đã Chữa Bệnh Back Pain Cho Con

Kính Gỏi Thầy Lộc,

Con tên là Thắng Diệp at Sacramento, California.  Con đã bị Lower Back Pain từ khi nâm 2007 vì tay nạn lao động.  Con đã đi không biết nhiêu bác sĩ tây y và Chiropractors.  Con đã mua và dùng nhủng lội máy (massager chair, muscle stimulation, inversion table…) để chữa Lower Back Pain nhủng bệnh Con ô hết.

Con đã theo học Phật hỏn một nam nay.  Khi gia đình Con có vacation in LA trong tuần August 4, 2014, chúng con đã thâm chùa LIÊN TRÌ HẢI HỘI.  Nhủ một cỏ diên trong Phật Pháp, Con đã gập đuọc Thầy Thích Nhủ Hạnh (Lê Văn Lạc).  Thầy Hạnh đã chỉ cho Con gập Thầy Lộc.  Con cảm thấy Thầy Hạnh và Phật đã chị đuong cho Con đi!  Con cám ỏn Thầy Hạnh rất nhiều!

On August 7, 2014, Thầy Lộc đã vui lòng chữa bệnh cho Con với bốn động tác (Two Pressure Points, Tai Chi, and Yoga) rất là đạc biệt.  Trong lúc chữa bệnh, Con cảm thấy những chỏ đau dảm đi rất là nhiều.  Con cảm dác đuọc mình nhủ mới nhận đuọc than thuốc thần và vo giá (valuable and priceless).  Con vủng tập bốn động tác mỏi ngày và những chỏ đau dảm đi rất là nhiều.  Thầy Lọc còn chi cho Con nhủng Videos on YouTube và nòi Con nên triền đạc tro nguời khác.  Đói vói con, Thầy Lọc nhủ là một THẦN Y với nhiều quài bảo và một tấm lòng bao la đễ cú những bệnh nhận.  Con sinh cám ỏn Thầy Lọc rất rất rất là nhiều đã chữa bệnh Lower Back Pain cho Con!

Sao khi coi những Videos on YouTube, Con đã tủ chữa bệnh Knee Pain cho Con và Con ô cần phải uống thuốc cho Knee Pain nữa.  Khi Con đi dự điễn đàng Phật in San Jose, California, Con đã triền đạc và chữa bệnh Knee Pain tro hai nguời Phật tủi.  Con đã triền đạc Videos on YouTube cho những nguời trong gia đình và bạng bè; họ đã tủ chữa cho họ khổi nhiều thứ bệnh khác nhau.

On March 29, 2015, gia đình Con có vacation in LA và sẻ tới tham Trung Tâm Điển Quang đễ mua DVD của Thầy Lộc và gập Thầy đễ cám ỏn và học Khóa mới .

Con sinh cám ỏn Thầy Lộc rất rất rất là nhiều và từ tận đáy lòng cưa Con khi Thầy đã chữa bệnh Lower Back Pain cho Con!

Thang Diep

From Sacramento,CA